Regulament

Art. 1.
ORGANIZATORUL CAMPANIEI
(1) Campania promoţională “Tortilizează-te!” este organizată de SamMills Distribution SRL, cu sediul în jud. Cluj, Apahida, Str.Libertății FN, România, înregistrată la Registrul Comerţului RO13467530 (denumită în continuare “Organizator”).
(2) Campania promoţională se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a face publică modificarea pe www.tortillachips.ro , site-ul organizatorului.

Art. 2.
TEMEIUL LEGAL
Campania promoţională “Tortilizează-te!” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Art. 3.
DURATA CAMPANIEI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE
(1) Campania promoţională cu premii în obiecte, sejururi şi evenimente tematice se va desfăşura în perioada 7 iunie – 30 august 2014.
(2) Campania promoţională este organizată şi se va desfăşura pe întreg teritoriul României în locaţiile agreate de Organizator.

Art. 4.
DREPT DE PARTICIPARE
(1) În campania promoţională “Tortilizează-te!” pot participa numai persoane fizice, cu domiciliul în România (numite în prezentul regulament „Participanţi”), care se înscriu şi participă la competiţiile organizate de SamMills Distribution în locaţiile agreate – ştranduri, aqua park-uri.
(2) Participanţii trebuie să păstreze actele de înscriere conform Regulamentului, să le poată trimite către Organizator pentru verificare şi validare.

Art.5.
MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIE ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

(1) Participanţii se pot înscrie la concursurile organizate de SamMills Distribution, prin mijloacele puse la dispoziţie de către organizatori la locaţiile agreate. Concursurile sunt desfăşurate de o echipă itinerantă a Organizatorului, a cărei responsabilitate este organizarea unei petreceri tematice mexicane. Concursurile constau in concursuri de tras cu arcul, jocuri acvatice, beach soccer şi alte concursuri ad-hoc pe care organizatorii le implementează în funcţie de numărul de participanţi şi baza materială a locaţiilor.
(2) Premiile oferite constau în: produse Sam Mills Tortilla Chips, pixuri, şepcuţe, tricouri personalizate şi sejururi la mare, unul pentru fiecare locaţie. Sejururile sunt trase la sorţi după fiecare eveniment şi vor fi oferite de Organizator într-un interval de 2 saptamani de la castigarea premiului. Premiul sejur la mare consta intr-un sejur de 5 nopti, in camera dubla, in statiunea Costinesti, la Vila Victoria. Marele Premiu al campaniei este o petrecere tematică, denumită Fiesta Mexicană. Premiul este unic şi se va acorda printr-o tragere la sorţi la finalul perioadei de campanie, unui singur participant la competiţie. Acesta va beneficia de suportul Organizatorului, iar la Fiesta Mexicană câştigătorul poate aduce cu el un număr de prieteni care va fi stabilit impreuna cu Organizatorul.
(3) In situatia in care castigatorul premiului sejur la mare nu poate onora premiul castigat la termenul stabilit de Organizator si anume la 2 saptamani de la castigarea premiului, castigatorul nu are dreptul de a solicita contravaloarea premiului in bani.

Art. 6.
REGULAMENTUL CAMPANIEI
(1) Regulamentul Oficial al campaniei se găseşte afişat pe site-ul www.tortillachips.ro – în secţiunea dedicată campaniei, pe perioada desfăşurării acesteia.
(2) Pentru întrebări legate de campania promoţionala, participanţii pot suna la numărul (+4)0264-597792 începând cu data de 7 iunie şi până în data de 30 august 2014 unde vor primi toate informaţiile legate de prezenta campanie promoţională.

Art. 7.
LITIGII
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenţa campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Art. 8.
TAXE ŞI IMPOZITE
(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.
Sau
(2) Organizatorul nu este responsabil de plata oricăror taxe sau obligaţii fiscale sau de orice altă natură care ar putea să apară în legătură cu premiile oferite, acestea fiind în sarcina exclusivă a participanţilor la acest concurs.

Art. 9.
PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
(1) Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezenta Campanie Promoţională, în scopul prezenţei Campanii Promoţionale şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată şi modificată.
(2) Participanţii la Campanie, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:
• dreptul la informare (art.12) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege
• dreptul de acces la date (art.13) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator
• dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat
• dreptul de opoziţie (art. 15) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a)
• dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.
(3) La cererea oricărui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa: judeţul Cluj, Apahida, Str.Libertății FN, România în atenţia „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

Art. 13.
ÎNCETAREA CAMPANIEI
(1) Prezenta campanie poate înceta înainte de termenul stabilit numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.